Seguidament podeu trobar informació sobre algunes de les malalties mentals més freqüents. Juntament amb la breu introducció a la malaltia trobareu enllaços on ampliar el coneixement sobre la malaltia en concret. Les fonts d’on s’han extret els enllaços estant actualitzades i gaudeixen de la màxima veracitat.