EbreSalutMental és un projecte el qual va ser premiat amb una beca accèssit cedit per la de la Fundació Dr. Ferràn al maig 2013. És un projecte final del Màster en Ciències d’Investigació en Infermeria, la investigadora principal del projecte és Lídia Sarrió Colas, infermera del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto Juvenil) de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre , al mateix temps professora de la URV en les matèries de psicologia i psiquiatria, i actualment en estudis de doctorat seguint la línia d’investigació en l’adolescència i la malaltia mental.

Aquesta proposta neix del contacte amb els adolescents de les Terres de l’Ebre que realitzem els professionals de salut mental als instituts, mostrant-nos aquests, el desconeixement que presenten en relació a la Salut Mental, i el desconeixement dels factors de risc que fan trontollar aquesta salut.

Després de la prova pilot del projecte i valorant els resultats positivament, pretenem seguir donant continuïtat i millorant els objectius plantejats en la prova pilot. Destaquem l’impacte informatiu que està tenint la plataforma web que en un any ha superat les 2500 visites.

Actualment continuen augmenten les demandes en quan a la presència de professionals de salut mental, per realitzar formació relacionada amb els factors de risc i de protecció en salut mental, i de les conseqüències que això pot tenir en determinades conductes.

Els  problemes de Salut Mental influeixen en la qualitat de la vida familiar i en altres relacions socials, redueixen les possibilitats d’un bon funcionament escolar, i poden ser causa d’exclusió social. Els nens de vegades amb el comportament expressen pobresa en la Salut Metal, fomentar la Salut Mental augmenta la qualitat de vida.

L’edat d’inici dels trastorns mentals es produeix en l’ infància o l’adolescència, encara que el tractament no s’inicia fins un nombre d’anys després. Situar l’abordatge d’aquests trastorns en l’edat de risc, nens i adolescents,  minimitza la severitat d’aquests trastorns primaris en l’adolescència, i preveu els secundaris  en l’edat adulta. Els trastorns d’angoixa i de control d’impulsos comencen als 11 anys en una prevalença a nivell mundial del 16.6%. Entre el 16.5% i el 20% a l’edat de 18 anys experimenten un episodi depressiu. L’edat d’inici és important a l’hora de detectar les causes per orientar l’abordatge , i també per dissenyar els futurs projectes de prevenció en Salut Mental. En un estudi realitzat a Noruega relacionat en l’etiologia dels trastorns mentals en els adolescents, ens diu que, el factor de risc que té més prevalença per desenvolupar quadres d’angoixa en l’adolescent, és l’ intimidació o assatjament. L’assatjament  és l’abús de poder entre iguals. Les persones que ja tenen algun problema de Salut Mental solen ser víctimes d’aquest abús, contribuint així al deteriorament de la seva Salut Mental. En el mes d’abril d’aquest any, la incidència de l’assatjament  es troba en 1 de cada 4 escolars segons la OMS.

EbreSalutMental és un projecte innovador i coherent amb les noves tendències, i que està dissenyat per donar suport a la figura d’infermeria en les sessions a l’aula, afavorint l’apropament dels adolescents a la Salut Mental, i potenciant els recursos personals per millorar la qualitat de vida. La  Plataforma ofereix als joves i als docents, informació per construir les bases del benestar,  per a que puguin detectar els factors de risc que interfereixen en la Salut Mental. A més de ser informativa, també pretén ser educativa en Salut Mental, on els professors poden utilitzar el material per treballar-lo a l’aula.  Aquesta eina, durant la prova pilot ens ha facilitat  informació sobre les inquietuds que tenen  els joves relacionades amb el seu benestar, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la plataforma i adequar-la a les seves demandes. A més a més  de trobar informació contextualitzada també pretenem facilitar l’accés i el contacte amb els joves, de forma confidencial,  no amenaçant, i facilitant-ne l’apropament, amb l’objectiu de deixar un espai obert d’assessorament en línia. Els adolescents gaudeixen de l’espai CONTACTE, on es poden dirigir a la plataforma conservant l’anonimat, i on el personal del CSMIJ atendrà a les seves consultes amb la major brevetat possible, assessorant sobre aspectes relacionats amb la salut/malaltia mental.

Les eines online permeten que la persona marqui el ritme, i no el professional, evitant que aquesta es senti pressionada. L’eina aporta  flexibilitat, intimitat i anonimat. Les eines 2.0 són el futur i el suport necessari en Salut per millorar la qualitat assistencial.

Seguint amb les línies actuals de promoció de Salut Mental en les Escoles i Instituts, aquest projecte pretén fer similitud amb els altres països desenvolupats i  introduir la Salut Mental en l’ infància i continuar amb l’adolescència per facilitar la transició cap a l’edat adulta.